Retecool Juridisch

Van ReteWiki
Ga naar: navigatie, zoek

Sedert 14 oktober 2013, om 14:14, bestaat de Informele Vereniging Retecool Juridisch. Een voortzetting van de categorie Juridisch.

Deze is tijdens een skypegesprek opgericht met enkele redactieleden in het bestuur en bij gebrek aan enig besef van het volgen van de regels is dat eerste bestuur nog steeds in functie.

De informele vereniging heeft rechtspersoonlijkheid, dus de vereniging heeft al menigmaal zich in rechte laten vertegenwoordigen bij het opvragen van zaken.

Met name het dossier Cition bevat vele hilarische en bedroevende hoofdstukken. Ook is er door RC Juridisch navraag gedaan bij de Gemeente De Fryske Marren over waarom ze sliertverdomme 200.000 europese pietermannen uitgeven om hun naam te wijzigen van "De Friesche Meren" naar De Fryske Marren. Het logische antwoord was: Consultants.

Statuten

RC juridisch.png

14 oktober 2013

Oprichtingsstatuten van informele vereniging “Retecool Juridisch”

Naam van de vereniging: De naam van de informele vereniging is “Retecool Juridisch”

Zetel van de vereniging: De zetel van de vereniging is in Rotterdam.

Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging betreft het: “Tot de poorten van de hel najakkeren van mensen (en met name PvdA'ers) die de kluit belazeren en in de meest brede zin des woords middelen en maatregelen aanwenden teneinde recht te doen danwel recht te laten zegevieren danwel openbaarheid na te streven”.

Lid worden van de vereniging: Het is eenieder die reaguurder is van Retecool.com mogelijk om zich aan te melden als lid van de vereniging. Een aanmelding van een lid is per direct akkoord wanneer de aanvrager tevens lid is van de redactie van Retecool.com. Overige aanmeldingen van reaguurders dienen af- of goedgekeurd worden door een 2/3e meerderheid van de aanwezige leden van de vereniging, afgerond naar beneden. Bij het stopzetten van lidmaatschap van de redactie van Retecool spreekt de algemene vergadering zich (wederom met 2/3e meerderheid van de aanwezige leden, afgerond naar beneden) uit over het al dan niet beeindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Bijeenroeping algemene vergadering: Het bijeenroepen van een algemene vergadering op Skype(chat) kan tot 10 minuten vantevoren plaatshebben tenzij de vergadering fysiek plaatsheeft in de Ardennen, dan geldt een termijn van 2 weken. Wanneer alle leden instemmen kan een vergadering zonder voorafgaande termijn uitgeroepen worden. Er is een quorum als minimaal de helft van de leden aanwezig is danwel gemachtigd heeft voor stemming.

Bevoegdheden bestuur: Het bestuur heeft de bevoegdheid om handelingen te verrichten namens de vereniging wanneer tenminste 2 leden van het bestuur instemmen. Hierbij dient nadien bekrachtiging verkregen te worden van 2/3e van de aanwezige leden tijdens de volgende algemene vergadering. Indien de 2/3e bekrachtiging niet zal worden gegeven mag het bestuur de beslissing met herverbeterde uitleg nog drie maal voor stemming voordragen in de algemene vergadering alvorens het bestuur gevoeglijk onder lijn 5 mag.

Wijze van ontslag en benoeming van de bestuurders: De bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van 6 maanden en zijn na afloop van een zittingsperiode steeds herbenoembaar. De bestuursleden blijven in functie tot een nieuw bestuur is gekozen uit het midden der leden en tussentijds kan het bestuur aftreden door huilend weg te rennen danwel haar aftreden op andere wijze aan de leden kenbaar te maken. Wanneer bestuursleden een totaal van 14 jaar zitting hebben in het bestuur eindigt op de eerstvolgende werkdag hun bestuursschap tenzij bekrachtigd door een algemene vergadering. Wanneer de stemming ten behoeve van het bestuur staakt gaat automatisch de voorkeur uit naar een vrouw met dikke tieten.

Huishoudelijke reglement: De algemene vergadering kan besluiten tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een huishoudelijk reglement. Waarbij aangetekend dat het huishoudelijk reglement niet in strijd mag zijn met de wet of de statuten.

Wijziging statuten: Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. Wanneer alle leden instemmen kan een vergadering voorafgaande zonder termijn uitgeroepen worden. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Donateurs: Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht en moeten dan ook verder gevoeglijk hun muil houden.

Jaarverslagen: Het maken van allerhande papierwerk is zinloos en dient dus ten sterkste voorkomen te worden. Jaarverslagen en anderszins bureaucratisch geneuzel zal dan ook niet gecreerd worden. Bestemming batig saldo bij ontbinding van de vereniging: Een eventueel batig saldo dat overblijft na ontbinding van de vereniging dient enkel aangewend te worden ten behoeve van het financieren van “hoeren” en “ansichtkaarten” voor de leden ten tijde van het ontbinden van de vereniging.

Overige zaken die niet geregeld zijn in deze statuten zullen zijn zoals voortvloeien uit de wet.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen